Telerau ac Amodau

Tâl

Aelod Bwrdd Cyfetholedig (Digideiddio): £5,000 y flwyddyn

Aelod Pwyllgor Annibynnol Cyfetholedig: £2,500 y flwyddyn

Telerau Swydd

Uchafswm o dymhorau 3 x 3 blynedd, gydag adolygiad gwerthuso blynyddol.

Ymrwymiad Amser

Disgwylir i Aelodau'r Bwrdd fod â'r gallu i ymrwymo i gyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau mor effeithiol â phosibl. Fel canllaw, rhagwelir y bydd 2 ddiwrnod y mis/1 diwrnod ar gyfartaledd i Aelod o'r Pwyllgor bob blwyddyn ar ôl ei sefydlu yn cynnwys:

  • Paratoi'n effeithiol ar gyfer, mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd ffurfiol y Bwrdd a'r Pwyllgorau (ynghyd â phaneli, gweithgorau ac unrhyw gyfarfodydd arbennig a gynhelir o bryd i'w gilydd).
  • Mynychu'r CCB, diwrnodau i ffwrdd a gweithgareddau hyfforddi.
  • Cynnal cyfathrebu da a pherthnasoedd effeithiol yn rhagweithiol gyda holl Aelodau'r Bwrdd, y Prif Weithredwr ac aelodau eraill o'r Weithrediaeth.
  • Ymgysylltiad rheolaidd â'r Prif Weithredwr ac aelodau eraill o'r Weithrediaeth.
  • Cymryd rhan mewn trafodaethau ad hoc a chyfathrebu electronig rhwng cyfarfodydd ag Aelodau eraill o'r Bwrdd a gweithwyr.
  • Paratoi ar gyfer digwyddiadau grŵp a'u mynychu (gan gynnwys siarad yn achlysurol).
  • Cymryd rhan mewn digwyddiadau ad hoc eraill fel recriwtio Aelodau Bwrdd ac uwch staff; cyfarfodydd gyda Rheoleiddwyr, ac ati.
  • Paratoi a mynychu cyfarfod gwerthuso blynyddol eich hun.

Treuliau

  • Gan fod y swyddi hyn yn swyddi â thâl, er na fydd teithio o'r cartref i ddyletswydd yn daladwy, ad-delir treuliau parod eraill.