Disgrifiad Swydd

Rôl: Aelod Bwrdd Annibynnol Cyfetholedig (Digideiddio)

Yn atebol i: Cadeirydd y Bwrdd

Tymor: Uchafswm o 3 x 3 tymor o flwyddyn, gydag adolygiad gwerthuso blynyddol

Ymrwymiad amser: 2 ddiwrnod y mis ar gyfartaledd

Tâl: £5,000 y flwyddyn

Crynodeb o'r Rôl:

Rhannu cyfrifoldeb am benderfyniadau'r Bwrdd i bennu cyfeiriad a pholisïau strategol Bron Afon, paratoi, mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd, gan gynnwys digwyddiadau'r Bwrdd a Hyfforddiant a Datblygu, a gweithredu er budd Bron Afon i sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol, derbyn atebolrwydd a chysyniad a realiti cyfrifoldeb ar y cyd.

Atebolrwydd:

 • Ymrwymo i werthoedd ac amcanion strategol Bron Afon, gan weithredu bob amser er budd gorau'r sefydliad fel sy'n ofynnol gan y Cod Llywodraethu mabwysiedig
 • Gweithio gyda'r lefel uchaf o uniondeb ac o fewn y Cod Ymddygiad
 • Yn gallu dangos arweinyddiaeth strategol i helpu i gyflawni amcanion Bron Afon
 • Cymryd cyfrifoldeb ar y cyd am benderfyniadau'r Bwrdd
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich perfformiad a'ch datblygiad personol eich hun
 • Sicrhau presenoldeb ym mhob cyfarfod a digwyddiad a pharatoi ar eu cyfer
 • Cyfrannu'n strategol ac yn adeiladol at drafodaethau a gwneud penderfyniadau
 • Cydweithio fel rhan o'r Bwrdd a meithrin perthnasoedd cryf â chydweithwyr
 • Cyfrannu at osod archwaeth risg a sicrhau rheolaeth risg effeithiol
 • Cymhwyso sgiliau a phrofiad unigol i fusnes y Bwrdd
 • Gweithredu fel model rôl a llysgennad dros Bron Afon.

Profiad, Sgiliau a Chymwyseddau:

Profiad yn y naill neu'r llall o'r canlynol:

Gofynnir am ymgeiswyr o sbectrwm eang, gan gynnwys sbectrwm sy'n ehangach na'r sector tai yn unig. Mae angen sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd mewn perthynas â Newid Trawsnewidiol; Llwyfannau Seilwaith TGCh - datrysiadau cwmwl; TGCh a Seiberddiogelwch; Cyfryngau Cymdeithasol / Datblygu Gwe; Dadansoddi a Defnyddio Data; Rheoli Prosiectau a gweithio hyblyg.

Y gallu i:

 • Bod yn egwyddorol, yn foesegol ac yn gweithio gyda'r uniondeb uchaf
 • Ysbrydoli cred yng ngweledigaeth, gwerthoedd ac amcanion Bron Afon
 • Trefnu a blaenoriaethu llwythi gwaith
 • Cydweithio â chydweithwyr
 • Ystyried tystiolaeth a safbwyntiau a defnyddio'r wybodaeth i wneud penderfyniadau
 • Deall, dadansoddi a dod i gasgliadau o ddata ariannol a data cymhleth eraill
 • Nodi risgiau, gosod archwaeth risg a sicrhau rheolaeth risg effeithiol
 • Rheoli perfformiad i sicrhau economi, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd, yng nghyd-destun gwerth cyffredinol am arian.

Dealltwriaeth o:

 • Yr amgylchedd y mae Bron Afon yn gweithredu ynddo
 • Tai cymdeithasol a'i reolaeth
 • Llywodraethu a rheoleiddio effeithiol a chydymffurfiol.

Mesurau Perfformiad:

 • Adolygiad Perfformiad Blynyddol
 • Arsylwi allanol y Bwrdd.

Gwerthoedd GwirioneddolBron Afon:

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni ac yn arwain sut rydyn ni'n gweithio. Fe'u datblygwyd gyda'n haelodau, staff

a phartneriaid. Dim ond ar ein waliau a'n gwefan yn unig y maent i'w gweld. Byddwch chi'n eu teimlo pryd bynnag y byddwch chi'n cydweithio â ni. Byddant yn helpu i sicrhau bod y penderfyniadau a wnawn yw'r rhai cywir. Maen nhw'n WIRIONEDDOL.

Parch: Rydym yn gwerthfawrogi pawb, ac yn trin pawb yn deg, yn gwrtais, gydag urddas a pharch.

Ymgysylltu: Rydym yn falch o fod yn eiddo i'r gymuned. Rydym yn cefnogi ac yn cynnwys eraill wrth lunio yr hyn a wnawn i wella bywydau.

Uchelgais: Rydyn ni'n dod ag angerdd, creadigrwydd ac ymrwymiad i'r hyn rydyn ni'n ei wneud ac am bod y gorau. Rydyn ni yn ymfalchïo yn ein gwaith ac yn dathlu llwyddiannau.

Gwrando: Rydyn ni'n gwrando er mwyn deall beth sy'n bwysig. Rydym yn ofalgar, yn ymatebol ac yn agored i newid a gwella.