Sut i Wneud Cais

Diolch i chi am fynegi diddordeb yn y swyddi hyn. Os ydych wedi darllen y brîff i ymgeisydd ac yr hoffech wneud cais, dilynwch y canllawiau isod.

Proses Ymgeisio

Anfonwch eich Cwricwlwm Vitae (CV) diweddaraf a llythyr eglurhaol, gan sicrhau eich bod yn dyfynnu'r cyfeirnod priodol fel a ganlyn:

Aelod Bwrdd Cyfetholedig (Digideiddio): ema413

Aelod Pwyllgor Annibynnol Cyfetholedig: ema414

Mae'n bwysig bod eich CV yn tynnu sylw at dystiolaeth ategol o sut mae'ch profiad a'ch sgiliau blaenorol yn gysylltiedig â'r meini prawf a amlinellir yn y proffil rôl a'r manyleb berson. Yn eich CV, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflenwi'r canlynol:

 • Enw llawn a chyfeiriad post
 • Rhif ffôn gwaith a chartref, rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost (DS bydd y rhan fwyaf o gyfathrebu ysgrifenedig â chi yn electronig)
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad bod gennych ganiatâd i weithio yn y DU
 • Cadarnhad nad ydych wedi'ch gwahardd rhag gweithredu fel cyfarwyddwr am unrhyw reswm
 • Cadarnhad nad ydych yn fethdalwr nac yn destun cytundeb gyda chredydwyr
 • O dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, cadarnhad nad oes gennych euogfarnau nac unrhyw drosedd a allai ddwyn anfri ar Bron Afon
 • Hanes cyflogaeth (yn egluro unrhyw fylchau)
 • Addysg a dyddiadau cymwysterau
 • Aelodaeth Bresennol o gymdeithasau / Sefydliadau proffesiynol perthnasol a dyddiadau.

Dylid defnyddio'ch llythyr eglurhaol (3 tudalen ar y mwyaf) i esbonio pam eich bod yn cael eich denu i'r rôl, gan ddisgrifio sut y bydd eich steil a'ch sgiliau arwain yn helpu Bron Afon i fapio eu pwrpas, cyfeiriad a blaenoriaethau yn y dyfodol. Mae'r llythyr eglurhaol yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar eich cais a bydd yn cael ei ddefnyddio i asesu'ch cymhelliant ar gyfer y rôl.

A allech chi gadarnhau hefyd wrth gyflwyno'ch cais:

 • A oes gennych unrhyw gysylltiadau ag unrhyw sefydliad sydd â chysylltiadau ag unrhyw fath o berthynas (busnes neu elusennol) â Bron Afon. Mae hyn yn cynnwys unrhyw berthnasau agos sy'n gweithio i'r sefydliad neu'n darparu gwasanaethau iddo.
 • Os ydych chi'n cael eich cyflogi ar hyn o bryd gan neu'n gweithredu fel Aelod o Fwrdd Darparwr Cofrestredig arall o dai cymdeithasol.

Gellir lawrlwytho Ffurflen Monitro Recriwtio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yma. Bydd hyn yn cynorthwyo Bron Afon i fonitro penderfyniadau dethol i asesu a yw cyfle cyfartal yn cael ei gyflawni. Ni fydd unrhyw wybodaeth a gasglwyd o'r Ffurflenni Monitro Recriwtio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael ei defnyddio fel rhan o'r broses ddethol a cânt eu thrin yn hollol gyfrinachol.

Data Personol

Yn unol â GDPR, gofynnwn i chi BEIDIO ag anfon unrhyw wybodaeth atom a all adnabod plant neu unrhyw un o'ch Data Personol Sensitif (tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, aelodaeth undeb llafur, data sy'n ymwneud â iechyd neu fywyd rhywiol a chyfeiriadedd rhywiol, data genetig a/neu fiometreg) yn eich CV a'ch dogfennaeth ymgeisio. Yn dilyn yr hysbysiad hwn, bydd unrhyw ran o'ch Data Personol Sensitif yn eich CV/dogfennaeth cais yn cael ei ystyried gennym ni fel eich caniatâd penodol i brosesu'r wybodaeth hon wrth symud ymlaen. Cofiwch hefyd beidio â sôn am wybodaeth na manylion unrhyw un (e.e. canolwyr) nad ydyn nhw eisoes wedi cytuno i gael eu cynnwys.

Mae'r amserlen ar gyfer y broses ddethol wedi'i chynnwys isod. Yn eich llythyr ategol, rhowch wybod i ni os oes gennych anhawster gydag unrhyw rai o'r dyddiadau amlinellol a/neu unrhyw ddyddiadau eraill pan nad ydych ar gael ar gyfer asesiad. Rydym yn ceisio bod yn hyblyg, ond gall fod yn anodd cynnull y panel dethol y tu allan i'r dyddiadau dewis a hysbysebir oherwydd ymrwymiadau dyddiadur.

Dychwelwch eich cais erbyn 6 Medi 2021 i'n hymgynghorwyr wrth gefn yn ema Consultancy Limited (ema) i responsehandling1@emaconsultancy.org.uk Bydd eich cais yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol.

Proses Asesu a Dewis

Bydd pob cais yn cael ei ystyried a'i asesu yn erbyn gofynion y Disgrifiad Swydd er mwyn dewis rhestr hir gychwynnol o ymgeiswyr. Os buoch yn llwyddiannus yn ystod y cam hwn bydd ema yn cysylltu â chi dros y ffôn/e-bost yn unin ar ôl y cyfarfod rhestr hir cychwynnol gyda Bron Afon.

Amserlen

Cytunwyd ar y wybodaeth a amlinellir isod gyda Bron Afon:

Gweithgaredd Dyddiad
Dyddiad cau ceisiadau 6 Medi 2021
Cyfweliadau Sgrinio w/c 13 Medi 2021
Cyfweliadau Terfynol 1af a 4ydd Hydref 2021

 

Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd neu'r broses ddethol; neu os hoffech drafodaeth anffurfiol a chyfrinachol gyda'n hymgynghorydd, mae croeso i chi gysylltu ag Anne Elliott yn ema ar 07875 762029.

Diolch,

Anne Elliott
Rheolwr Gyfarwyddwr, ema